هموطن..


سلام هموطن,!
اینجا اذربایجان است, سر ایران..
یک عمر جک گفتی سکوت کردم,خر گفتی حرفی نزدم
بیگانه حمله کرد بابک را دادم,جنگ شد باکری ها را دادم..
رضا زاده و دایی و ساعی شادی را به خانه هایتان اوردند

ولی باز گفتی و گفتی گفتی..
هموطن! اینبار نه از جنگ خبر است نه از چیز دیگری!
خانه ام ویران شده,پدر و مادر و خواهرو برادرم زیر اوارند..
کمکم کن...کمکم کن
ناراحت
/ 35 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تبسم

سلام[نیشخند][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان][زبان]

حصــــــــــار

در این دنیا به هیچ کس وابسته نباش؛ حتی سایه ات در هنگام تاریکی تو را ترک خواهد کرد ...!

حصــــــــــار

چیزـهــــائـے ـهستند براے نـــدیدن ،امـــا نمـے شود نـــدید! نمـے شــود دیـــد و نادیده ِ گرفت .و دیدنـــش درد دارد. دردے کــ ِ خودت مـے دانــــے ...عمقــش را ...و وســـعتش را و بسیـــارے اوقات چقدر حـــرف است بـــراے گفتن ... نه بهتر اســـت بگویمـــ چقدر حرف هســـت براے نگفـــتن! بعضـے حرفهــــا مــــال ِ نگفتن اند، مــــال ِآلوده نشدن در دایره کـــلمات ... ـهمان جا، کنـــج پستوـے دل کــــ ِ باشند حرمــــت دارند..

حصــــــــــار

دَهــــانَــــــم پُـــــــر اَز حَـــــرفــ اَســــت ، حـــیــــف کـــ نَـــبایَـــــد بـــا دَهـــــان پُــــر سُــــخَـــن گُــــفـــــت ...

حصــــــــــار

▌▌ این روزا عـבه ای یــﮧ جور ے زیرآبــے میرنَ ▌▌ ▌▌ کــﮧ בلت میـפֿوآב بهشوטּ بگــے ▌▌ ▌▌ مـטּ نگاه نمیکنم بیـآ بـآلـآ یــﮧ نفـسـے بکش لااقل خفـﮧ نشــے▌▌[نیشخند]

رها

نیکی وبدی که در نهاد بشر است شادی وغمی که در قضا وقدراست باچرخ مکن حواله کاندر ره عقل چرخ از تو هزار بار پیچیده تر است

وحید

__$$ __$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$$'¤'¤'¤'¤

دنیا---تنهایی

عجبااااا فکر نمیکنم کسی اینو دوس داشته باشه ک ب بازی گرفته بشه شاید همش از سره تنهاییشه..........

علی

ممنون بیگانه حمله کرد بابک را دادم,جنگ شد باکری ها را دادم.. رضا زاده و دایی و ساعی شادی را به خانه هایتان اوردند ولی باز گفتی و گفتی گفتی.. [وحشتناک]